లాస్ట్ ఫోమ్ కాస్టింగ్

లాస్ట్ ఫోమ్ ప్రాసెస్

లాస్ట్ నురుగు కాస్టింగ్ (LFC) పెట్టుబడి వంటి నురుగు రీతులను ఉపయోగిస్తుంది ఆ పెట్టుబడి కాస్టింగ్ ప్రక్రియ యొక్క ఒక రకం. ఈ పద్ధతి నురుగు యొక్క లక్షణాలు సద్వినియోగం కేవలం మరియు చౌకగా సాధారణ "copeand డ్రాగ్" పద్ధతులు ఉపయోగించి, కష్టం లేదా improssible అని పోతలు నురుగు.

222


WhatsApp Online Chat !